-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:006. NORME - ELABORARE LUCRARE DE DISERAŢIE


METODOLOGIE
pentru elaborarea
lucrărilor de licenţă şi de disertaţie

Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul privind activitatea didactică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă şi de disertaţie al Departamentului Relaţii internaţionale, ştiinţe politice, şi studii de securitate.

Cap. I

PRECIZĂRI GENERALE
Art.1 Coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă poate fi orice cadru didactic, titular sau asociat, care a predat la specializarea pentru care se susţine examenul de licenţă/disertaţie, cu condiţia ca acesta să deţină titlul de doctor în ştiinţe.
Art.2 In conformitate cu art. 3.10 din Regulamentul privind activitatea didactică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cadrele didactice care coordonează lucrări de licenţă/disertaţie au obligaţia să elaboreze o listă cu teme orientative pentru lucrările de licenţă/disertaţie, care va fi aprobată de către Consiliul Facultăţii. Studenţii/masteranzii au posibilitatea să propună teme de licenţă/disertaţie care vor fi aprobate de Consiliul Facultăţii, dar numai cu acordul cadrului didactic coordonator.
Art.3 Lista orientativă cu temele pentru lucrările de licenţă/disertaţie elaborată de cadrele didactice va fi adusă la cunoştinţa studenţilor/masteranzilor prin afişare la avizierul facultăţii, cel mai târziu la sfârşitul semestrului I din anul II de studiu pentru lucrările de licenţă şi cel mai târziu la sfârşitul semestrului I din anul I de studiu pentru disertaţii.

Cap. II
CONDIŢII DE ALEGERE DE CĂTRE STUDENŢI
A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Art.4 Studenţii/masteranzii au obligaţia ca cel mai târziu în semestrul al II-lea al anului II de studiu, respectiv semestrul al II-lea al anului I de studiu pentru disertaţii, să contacteze un cadru didactic căruia să îi solicite coordonarea elaborării lucrării de licenţă/disertaţie.

Art.5 Fiecare student/masterand va întocmi o cerere (anexa 1) prin care solicită elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie pe o temă la alegere sau propusă de el, cerere care va fi avizată de cadrul didactic coordonator şi va fi depusă la secretariatul facultăţii.

Art. 6 În conformitate cu Regulamentul privind activitatea didactică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, art.3.10, cererile studenţilor vor fi aprobate de către şeful de catedră şi de către Decanul facultăţii.
Art.7 Studenţii/masteranzii vor putea să îşi schimbe coordonatorul lucrării cu avizul catedrei şi al Decanului facultăţii în următoarele condiţii:
-      solicitarea schimbării coordonatorului ştiinţific se va face printr-o cerere scrisă înregistrată la secretariatul facultăţii, adresată şefului catedrei, cel mai târziu până în data de 15 octombrie a ultimului an de studiu;
-      după avizarea cererii de către şeful de catedră, aceasta va fi analizată de către biroul catedrei şi va fi aprobată numai dacă este întemeiată şi dacă există profesori disponibili pentru a prelua coordonarea lucrării;
-      biroul catedrei va decide asupra oportunităţii schimbărilor solicitate de către studenţi/masteranzi cel mai târziu în până în data de 25 octombrie a ultimului an de studiu;
-      cererea, însoţită de aprobarea biroului catedrei,  va fi depusă de către student/masterand la secretariatul facultăţii pentru a obţine aprobarea finală a Decanului facultăţii.
Art.8 Tema lucrării de licenţă/disertaţie se va schimba numai cu avizul scris al cadrului didactic coordonator, până la data de 1 noiembrie a ultimului an de studiu, dacă cererea este întemeiată şi după aceeaşi procedură ca şi schimbarea coordonatorului.

Cap.III
STRUCTURA, ELABORAREA ŞI REGULI DE REDACTARE A
LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Art.9 Lucrarea de licenţă/disertaţie este structurată pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe şi include următoarele elemente obligatorii:
-      Coperta, în forma şi cu conţinutul stabilit conform anexei 2;
-      Pagina de titlu,  în forma şi cu conţinutul stabilit conform anexei 3;
-      Declaraţia absolventului, pe propria răspundere, datată şi semnată în original, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată. Conţinutul declaraţiei este prezentat în anexa 4;
-      Cuprinsul lucrării, care va conţine cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care încep;
-      Lista figurilor şi lista tabelelor, în cazul în care lucrarea conţine figuri (imagini, grafice) şi/sau tabele; acestea vor fi prezentate, imediat după cuprins, sub forma unor liste (separat pentru figuri şi pentru tabele) care conţin numele fiecărei figuri şi al fiecărui tabel şi numărul paginii la care se află acestea;
-      Introducerea, care va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate a temei, obiectivele generale ale lucrării, metodologia folosită, scopul lucrării, precum şi limitele acesteia (confidenţialitatea datelor, rată mică de răspuns la chestionare/interviuri, lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă, etc.). Introducerea nu se consideră ca un capitol distinct al lucrării şi nu se numerotează;
-      Capitolele lucrării. Lucrarea va conţine între 3-5 capitole numerotate crescător cu cifre romane. Este obligatorie prezenţa unui studiu de caz care să contureze cât mai bine partea practic-aplicativă a lucrării de licenţă/disertaţie. Fiecare capitol poate să aibă, în partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol;
-      Concluziile finale ale lucrării. În această parte se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare, precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării nu se consideră ca un capitol distinct al lucrării şi nu se numerotează;
-      Anexele. Acestea apar într-o secţiune separată, care nu se consideră ca un capitol distinct al lucrării şi nu se numerotează. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează în ordine crescătoare (Anexa 1, Anexa 2, etc);
-      Bibliografia. Acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de documentare utilizate de către autor pentru redactarea lucrării;
-      Opis (pe ultima pagină a lucrării) redactat astfel: „Prezenta lucrare conţine …pagini, …figuri şi …tabele în text şi …anexe. Data…………, semnătura autorului…………”
Art.10 Studenţii/masteranzii au obligaţia de a participa la minimum 3 consultări cu cadrul didactic coordonator în fiecare semestru al ultimului an de studii.
Art.11 Coordonatorul ştiinţific are obligaţia să evalueze lucrarea până la începerea perioadei de înscriere a absolvenţilor la examenul de licenţă/disertaţie.
Art.12 Rezultatele evaluării lucrării se înscriu de către coordonatorul ştiinţific în Referatul pentru evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie (anexa 5), concretizate în aprecieri privind noutatea, originalitatea, perspectivele teoretice, metodologia cercetării, tehnicile şi procedurile de prelucrare şi analiză a datelor, modul de prezentare a datelor, pertinenţa şi consistenţa concluziilor în raport cu cercetarea realizată, calitatea bibliografiei,  efortul depus şi calitatea activităţii studentului de pe parcursul elaborării lucrării. În finalul referatului, dacă lucrarea corespunde standardelor ştiinţifice şi tehnice, coordonatorul va înscrie sub semnătura sa avizul favorabil pentru susţinerea lucrării în faţa comisiei examenului de licenţă/disertaţie.
Art.13 În cazul în care coordonatorul decide că o lucrare nu îndeplineşte standardele de acceptare pentru susţinere, va comunica această decizie absolventului şi va motiva în scris hotărârea sa printr-un document adresat şefului de catedră.
Art.14 Absolvenţii care nu au referatul lucrării de licenţă/disertaţie cu avizul favorabil al coordonatorului ştiinţific nu se pot înscrie la examenul de licenţă/disertaţie.
Art.15 Lucrarea de licenţă/disertaţie se va depune în 2 exemplare (un exemplar în format tipărit şi un exemplar în format electronic, pe CD) la secretariatul facultăţii, deodată cu dosarul pentru înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie. 
Art.16 Lucrarea de licenţă/disertaţie va respecta standardele de redactare ale Editurii Academiei Române (anexa 6), completate, acolo unde este cazul, cu alte reguli larg acceptate în redactarea lucrărilor ştiinţifice.
Art. 17 Standardele de tehnoredactare sunt următoarele:
-      lucrarea de licenţă/disertaţie va avea între 25.000 şi 30.000 de cuvinte;
-      numărarea paginilor se va face începând cu pagina de titlu iar numerotarea începând cu pagina de cuprins;
-      lucrarea de licenţă/disertaţie se va  tehnoredacta pe o singură faţă, cu font de 12pt, la 1,5 rânduri, spaţiere normală a caracterelor, iar caracterele nu vor fi îngroşate;
-      notele de subsol se vor tehnoredacta cu font de 10pt, la 1 rând, spaţiere normală a caracterelor;
-      marginile paginii vor fi următoarele: 3 cm la stânga, 2 cm sus, jos şi la dreapta;
-      coperta şi pagina de titlu se vor redacta în forma stabilită în anexe;
-      bibliografia va conţine minim 30 de titluri;
-      notele de subsol vor fi folosite exclusiv pentru identificarea surselor utilizate, explicaţii, completări etc. într-o măsură care să dea consistenţă aparatului critic utilizat;
-      tabelele şi graficele vor fi inserate în text în poziţia justificată de dezvoltarea argumentului şi vor fi numerotate separat, cu cifre arabe. Informaţia prezentată într-un tabel nu va fi, de regulă, dublată de o reprezentare grafică a aceloraşi date;
-      anexele plasate la sfârşitul lucrării vor fi numerotate cu cifre arabe. Denumirea anexelor se va face ca în cazul tabelelor şi graficelor, plasarea titlului fiind însă  în partea superioară, aliniat la stânga;
-      se vor folosi ghilimele româneşti pentru întregul document („…”). Dacă este necesară folosirea de ghilimele în interiorul ghilimelelor, se va recurge la „…” în exterior şi «…» în interior;
-      virgula, punctul, semnul exclamării, semnul întrebării, două puncte, punct şi virgulă se vor lipi de cuvântul anterior şi se vor separa prin spaţiu de cuvântul următor;
-      parantezele vor fi lipite de conţinut şi separate prin spaţiu de exterior. 

Art.18 Susţinerea şi evaluarea lucrărilor de licenţă şi a celor de disertaţie sunt reglementate de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi de disertaţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.


Cap. IV

INTEGRITATEA ACADEMICĂ


Art.23 Plagiatul în redactarea lucrării de licenţă/disertaţie este interzis.
Art.24 Definiţia plagiatului, condiţiile realizării acestuia şi sancţiunile aplicabile sunt reglementate prin dispoziţiile adoptate de Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Cap. V
DISPOZIŢII FINALE

Art.25 Prezenta metodologie se aplică începând cu examenele de licenţă/disertaţie din sesiunea iulie 2011.
Art.26 Metodologia a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, din data de 21 aprilie 2011.
ANEXE

………………………………………………………………………………………………..
Anexa 1
Model - Cerere pentru  elaborarea lucrării de disertaţie
se vizualizează în Pagini - Model cereri

………………………………………………………………………………………………
Anexa 2
Model - Coperta lucrării de disertaţie

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Departamentul Relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi studii de securitate
Programul de masterat ……….………………………
                                                        (denumirea programului de master absolvit)

LUCRARE  DE  DISERTAŢIE


Coordonare ştiinţifică,
Conf.univ.dr.Vasile Tabără                  
(gradul didactic, numele şi prenumele coordonatorului ştiinţific)


                                                                   Masterand,
                                                                    Popecsu (Herţanu) Simona   
    (numele de naştere (numele după căsătorie dacă este cazul) şi prenumele)


Sibiu, 2013


………………………………………………………………………………………………
Anexa 3
Model - Subcoperta lucrării de disertaţie

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Departamentul Relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi studii de securitate
Programul de masterat ……….………………………
                                                        (denumirea programului de master absolvit)Titlul lucrării ______________Coordonare ştiinţifică,
Conf.univ.dr.Vasile Tabără                  
(gradul didactic, numele şi prenumele coordonatorului ştiinţific)


                                                                      Masterand,
                                                                    Ghilacu (Herţanu) Simona   
   (numele de naştere (numele după căsătorie dacă este cazul) şi prenumele)

Sibiu, 2013

………………………………………………………………………………………………
Anexa 4
Model - Declaraţie
se poate ridică şi de la secretariat cam. 11


.........................................................................................................
Anexa 5
Model - Referat asupra lucrării de disertaţie 
se întocmeşte de coordonatorul ştiinţific


...........................................................................................................
Anexa 6
Reguli de redactare a lucrăii de disertaţie