-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:00--ADMITERE 2017--
B.  Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

 • 1 dosar plic;
 • Cerere tip de înscriere,  completată corect;
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă -original sau copie legalizată sau copie certificată "Conform cu originalul" de către persoanele care  au atribuții desemnate în acest sens , din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății;
 • Diplomă de licenţă și foaia matricolă - original sau copie legalizată sau copie certificată "Conform cu originalul" de către persoanele care  au atribuții desemnate în acest sens , din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății;
 • Certificat de naştere - copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie (pentru candidatele căsătorite) - copie legalizată;
 • Buletin/carte de identitate sau pașaport – copie;
 • Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • Dovada de plată a taxei de înscriere;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist - pentru studenţii care urmează o a doua specializare;
 • Copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate  (autentificată de secretariatul facultăţii la care a fost făcută prima înscriere) - pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi.
C. Taxa de şcolarizare în anul universitar 2017/2018 este de 2900 lei


D. Descrierea  programului de studii universitare de masterat

SECURITATE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

Programul aparţine ciclului al doilea din sistemul Bologna, cu durata de patru semestre şi care se încheie cu susţinerea unei disertaţii, după care absolvenţii obţin diploma de master. Pornind de la constatarea absenţei la nivel naţional a specialiştilor pregătiţi interdisciplinar, care să poată dezvolta nivele de analiză politică, economică, interculturală, mai ales din perspectiva securităţii, acest program, aşa cum rezultă şi din denumirea lui – Securitate şi relaţii internaţionale – urmăreşte pregătirea celor care doresc să urmeze o carieră în domeniul diplomaţiei sau al cercetării politicii internaţionale. De aceea, disciplinele studiate se vor axa pe studiul aprofundat al politicii internaţionale în contextul fenomenelor globale, care cauzează o serie de transformări radicale atât la nivel politic naţional şi internaţional, cât şi la nivel economic, urmărind, în acelaşi timp, evoluţia studiilor strategice, a dreptului internaţional public contemporan, a geopoliticii şi a teoriei relaţiilor internaţionale. În oferta de studiu, printre disciplinele studiate cu mare impact în formarea specialiştilor se remarcă factori de risc în sistemul internaţional, dreptul internaţional public, securitatea energetică şi a mediului, globalizare şi migraţiune, securitatea umană, construcţia naţiunilor în Orientul Mijlociu, strategii de comunicare globală, etica relaţiilor internaţionale, drept internaţional umanitar, elemente de teorie şi practică diplomatică. Practic, integrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană reprezintă o schimbare fundamentală a politicii externe şi de securitate, de unde apare şi nevoia de analişti în zona administrativă, politică, academică şi militară, de specialişti care se vor ocupa de arii extinse ale acestor domenii.


MANAGEMENTUL INTEGRĂRII EUROPENE ŞI AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Programul de masterat Managementul  integrării  europene şi administraţiei publice oferă accesul la ciclul doi din sistemul Bologna, pentru absolvenţi ai ciclului universitar de licenţă ai unor numeroase specializări. Pe de o parte, programul asigură pregătirea de nivel masterat pentru viitorii doctoranzi şi, pe de altă parte, asigură pregătirea profesională înalt specializată în diverse domenii ale integrării europene şi ale administraţiei publice, din perspectiva managementului acestora, ca management performant al calităţii. Programul are o durată de patru semestre şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii, după promovarea căreia cursanţii obţin diploma de master. Programul de masterat formează specialişti în domenii în care cererea de pregătire la acest nivel este foarte mare, în timp ce oferta este încă limitată. Începând de la instituţiile publice şi specializate locale, judeţene, regionale, naţionale şi terminând cu cele europene şi internaţionale - toate necesită un număr sensibil sporit de specialişti pentru conceperea, implementarea şi evaluarea strategiilor şi politicilor în concordanţă cu standardele care rezultă din dinamica europeană şi internaţională. Aderarea la Uniunea Europeană implică o dezvoltare a relaţiilor de tip public-privat, ceea ce conduce la o cerinţă sporită de specialişti în organizaţiile societăţii civile, dar şi în cadrul societăţilor comerciale şi instituţiilor publice. Totodată, integrarea României în NATO şi Uniunea Europeană reprezintă o schimbare fundamentală a politicii externe, de unde apare şi nevoia unor analişti în zona administrativă, politică, academică şi militară, de specialişti care se vor ocupa de aceste domenii. Profesionalizarea în domenii atât de solicitante implică responsabilizarea viitorilor specialişti încă din timpul pregătirii academice, motiv pentru care, atât la nivelul universităţii, cât şi la cel al facultăţii sunt atraşi tot mai mulţi masteranzi în organismele de conducere, precum şi în diverse activităţi legate de procesul educaţional.

RELAŢII INTERNAŢIONALE. SISTEME DE SECURITATE

Programul aparţine ciclului de studii masterale cu durata de patru semestre şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii, după promovarea căreia cursanţii obţin diploma de master. El îşi propune dezvoltarea unei înalte pregătiri ştiinţifice, prin abordare interdisciplinară de nivel masteral şi prin studiul unor discipline speciale, între care enumerăm: teoria conceptelor şi paradigmelor de securitate, sisteme globale de securitate, conflicte internaţionale şi gestionarea crizelor, România, războiul rece şi securitatea internaţională, dreptul conflictelor armate, securitatea naţională a României, managementul instituţiilor de securitate naţională, instituţii ale securităţii internaţionale. Accelerarea eforturilor de integrare în structurile euro-atlantice, impune şi pregătirea la înalt nivel academic a unor specialişti în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale, în special sub aspectul sistemelor de securitate naţionale, europene şi internaţionale. Programul, unic în ţară, asigură un cadru optim de perfecţionare a absolvenţilor programului de licenţă Studii de securitate, dar şi a absolvenţilor programelor de licenţă din domeniul politologiei, apărării naţionale sau al serviciilor de informaţii. Pregătirea în cadrul acestui program presupune, mai ales, transmiterea unui bagaj de cunoştinţe care să cuprindă cele mai noi probleme, date, informaţii, teorii, puncte de vedere controversate, conflicte, evoluţii, perspective în domeniul studiilor de securitate şi al sistemelor de securitate, analizate pe fondul extrem de complex al relaţiilor internaţionale actuale. Acest program de master oferă o direcţie de pregătire care a lipsit cu desăvârşire din universităţile civile din România, dar extrem de actuală şi de necesară pentru perfecţionarea ştiinţifică şi profesională a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din sistemul naţional de apărare, dar nu numai.

DIPLOMAŢIA APĂRĂRII

Programul se înscrie în rândul specializărilor din domeniul studiilor de securitate şi urmăreşte profesionalizarea în diplomaţia apărării, ca o formă specială a diplomaţiei des întâlnită în practica statelor. În multe state membre ale NATO, în special în Statele Unite ale Americii şi în Marea Britanie, există practica studiilor de securitate de nivel master în universităţi civile, ca specializare a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ militar, informativ, chiar juridic. Este motivul pentru care, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, în colaborare cu Statul Major General, Facultatea de Informaţii din cadrul SRI, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, a deschis programul de masterat „Diplomaţia Apărării”, care se adresează, în mod special, unor cadre din sistemul de apărare şi siguranţă naţională a României, ca şi unor angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe. Acest sistem de admitere, care nu exclude participarea şi altor persoane cu aprobarea conducerii programului, permite realizarea climatului necesar abordării problematicii într-un cadru în care masteranzii au cunoştinţe de cultură politică şi militară apropiată. Principalul obiectiv al programului este perfecţionarea cadrelor militare din domeniile apărării şi siguranţei naţionale aflate la post în străinătate, care se pregătesc să primească misiuni diplomatice în afara ţării, care urmează să primească diverse misiuni care necesită cunoştinţele prevăzute în programele disciplinelor din planul de învăţământ, a unor alte cadre militare care necesită formare profesională în domeniul dat şi a unor angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe.